Na temat fundacji

Fundacja „Psychomed” działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Działalność fundacji obejmuje wspieranie aktywności osób i instytucji przyczyniających się do rozpowszechniania modelu psychobiospołecznego w medycynie.

Fundacja realizuje cele statutowe przez ułatwianie organizowania szkoleń specjalistycznych, warsztatów i grup treningowych dla osób świadczących usługi w obszarze ochrony zdrowia zainteresowanych poszerzeniem kompetencji zawodowych w zakresie psychoterapii.

Fundacja wspiera również osoby angażujące się w zdobywanie i rozpowszechnianie najnowszej wiedzy w dziecinie psychoterapii, psychiatrii i innych nauk społecznych oraz osoby, które realizują projekty naukowe i kliniczne przyczyniające się do poszerzania wiedzy w tych dziedzinach. Fundacja realizuje te zadania w drodze przyznawania stypendiów.

Fundacja wspomaga także instytucje świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w sposób uwzględniający założenia modelu psychobiospołecznego. W ramach tej gałęzi działalności fundacja wsparła m. in. wykonanie remontu ambulatorium Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W realizacji zadań statutowych fundacja ściśle współpracuje z Katedrą Psychoterapii UJ CM oraz Zakładem Psychoterapii SU w Krakowie.