Kurs psychoterapii – informacje podstawowe

Notatka na marginesie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum i Katedra Psychoterapii UJ CM prowadzą czteroletnie kształcenie w zakresie psychoterapii klinicznej, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Program kształcenia (10 sesji weekendowych rocznie) obejmuje w części “podstawy psychoterapii” prezentację podstawowych podejść teoretycznych (psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne, systemowe i integracyjne) oraz możliwości i ograniczenia ich zastosowania w psychoterapii.

Zakres szkolenia praktycznego obejmuje umiejętności nawiązywania relacji, prowadzenia sesji psychoterapeutycznych w psychoterapii indywidualnej i posługiwania się niektórymi technikami oddziaływania (wolnych skojarzeń, sugestii, sterowanych wyobrażeń, rysunku, hipnozy, elementów psychodramy i pantomimy, technik relaksacyjnych, genogramu itp.). Lekarze mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii człowieka, w szczególności teorii osobowości, a psycholodzy uzupełnienia wiedzy z zakresu fizjologii, patologii i terapii. W części “szczegółowe problemy psychoterapii” program szkolenia koncentruje się na umiejętnościach prowadzenia psychoterapii grupowej i uwzględniania roli procesów grupowych oraz na specyfice psychoterapii w różnych zaburzeniach: nerwicowych, osobowości, nastoju, zaburzeń z grupy schizofrenii, dysfunkcji seksualnych, uzależnień, zaburzeń behawioralnych (anoreksja, bulimia) i leczenia osób w różnych grupach wieku; metodach oceny skuteczności prowadzonych procesów terapeutycznych i zasadach stosowania terapii kompleksowej: psychoterapii indywidualnej i grupowej, połączonych z farmakoterapią w sytuacjach, w których terapia skojarzona okazuje się najbardziej skuteczna.

Zgrupowania treningowo-dydaktyczne umożliwiają poznanie i doświadczenie na sobie oddziaływań psychoterapii oraz środowiska terapeutycznego. Szkolenie zapewnia możliwość indywidualnego wyboru rodzaju dydaktycznej (treningowej) terapii własnej oraz indywidualnego lub grupowego superwizowania prowadzonych procesów terapeutycznych.

Po zakończeniu drugiego roku szkolenia uczestnik zyskuje możliwość prowadzenia pod superwizją psychoterapii, za którą jednostka zatrudniająca może otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdobywane umiejętności praktyczne można utrwalać i rozwijać na stażach w Zakładzie Psychoterapii SU w Krakowie.

Po zakończeniu czteroletniego kształcenia i odpowiedniej liczbie sesji treningowej terapii własnej oraz superwizyjnych można przystąpić do egzaminu, pozwalającego na uzyskanie Certyfikatu psychoterapeuty PTP.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony kursu psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM
https://www.kurs-psychoterapii.pl/ – szkolenia organizowane są w Krakowie i w Lublinie.

 

Kurs psychoterapii – kryteria przyjęcia

Notatka na marginesie

Zapraszamy osoby:

  • posiadające dyplom lekarza lub psychologa,
  • z innym wykształceniem magisterskim w zakresie nauk humanistycznych i społecznych pracujące w miejscu gdzie psychoterapia jest wiodącą metodą leczenia.
  • Wskazane jest wstępne doświadczenie w pracy z pacjentami oraz przewidywana możliwość prowadzenia psychoterapii od 2 roku kursu.

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • doświadczenie zawodowe,
  • przygotowanie teoretyczne,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
  • wstępne doświadczenia w stosowaniu psychoterapii,
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii.

Na temat fundacji

Notatka na marginesie

Fundacja „Psychomed” działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Działalność fundacji obejmuje wspieranie aktywności osób i instytucji przyczyniających się do rozpowszechniania modelu psychobiospołecznego w medycynie.

Fundacja realizuje cele statutowe przez ułatwianie organizowania szkoleń specjalistycznych, warsztatów i grup treningowych dla osób świadczących usługi w obszarze ochrony zdrowia zainteresowanych poszerzeniem kompetencji zawodowych w zakresie psychoterapii.

Fundacja wspiera również osoby angażujące się w zdobywanie i rozpowszechnianie najnowszej wiedzy w dziecinie psychoterapii, psychiatrii i innych nauk społecznych oraz osoby, które realizują projekty naukowe i kliniczne przyczyniające się do poszerzania wiedzy w tych dziedzinach. Fundacja realizuje te zadania w drodze przyznawania stypendiów.

Fundacja wspomaga także instytucje świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w sposób uwzględniający założenia modelu psychobiospołecznego. W ramach tej gałęzi działalności fundacja wsparła m. in. wykonanie remontu ambulatorium Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W realizacji zadań statutowych fundacja ściśle współpracuje z Katedrą Psychoterapii UJ CM oraz Zakładem Psychoterapii SU w Krakowie.